ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

MoneyGram Προωθητική Ενέργεια για το Ραμαζάνι Άρθρο 1 : Αντικείμενο και Διάρκεια Διαγωνισμού

Η MoneyGram Payment Systems, Inc. με έδρα στη διεύθυνση 1550 Utica Avenue South, Suite 100 M/S MIN-8020, Minneapolis MN 55416, ΗΠΑ, εφεξής αναφερόμενη ως “ο διοργανωτής”, διοργανώνει κλήρωση με υποχρέωση συναλλαγής από τις 00:00 της 15/03/2022 έως τις 30/04/2022 στις 00:00 (“Περίοδος προώθησης”). 


Άρθρο 2 : Δικαίωμα και Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία διαμένουν στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τα οποία έχουν διενεργήσει κατά την διάρκεια της Προωθητικής Περιόδου τουλάχιστον μία αποστολή χρημάτων εντός του φυσικού δικτύου της MoneyGram  από τις ως άνω χώρες προς τις χώρες Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Μάλι, Τυνησία, Αίγυπτος, Πακιστάν, Ινδία, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Αλβανία, Κόσοβο, Βοσνία και Τουρκία. Όλες οι  ως άνω συναλλαγές που διενεργούνται κατά την διάρκεια της Προωθητικής Περιόδου καθίστανται αυτομάτως κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί κάθε έλεγχο ώστε να διασφαλίσει την σχετική συμμόρφωση με αυτόν τον ορό.

Άρθορ 3: Αποκλεισμός και ακυρότητα Συμμέτοχης

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι τυχόν δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) είναι μέλη του προσωπικού της Διοργανώτριας Εταιρείας, β) συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη διαχείριση του διαγωνισμού, γ) είναι πρόσωπα συγγένειας α΄ βαθμού με τους ανωτέρω, διαμένοντες ή όχι στην ίδια στέγη, δ) είναι σύζυγοι αυτών.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Συμμετέχων ο οποίος δεν πληροί τους όρους ή και αρνείται να αποδείξει ότι τους πληροί, αποκλείεται από τον διαγωνισμό, ενώ δεν λαμβάνει το δώρο σε περίπτωση που συμμετάσχει και αναδειχτεί νικητής.

Πολλαπλές συμμετοχές καθίστανται άκυρες.

Συμμετοχές οι οποίες παραβιάζουν όσα προβλέπονται στους όρους και προϋποθέσεις καθίστανται άκυρες.

Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να αποκλείσει από τον διαγωνισμό συμμετέχοντα ο οποίος κρίνεται ως ύποπτος για απάτη, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση του αποκλεισμού. Ταυτοποίηση ή συμμετοχή που κρίνεται ως ελλιπής, λανθασμένη ή δυσνόητη, σκοπίμως ή μη, ή διάφορης μορφής από αυτήν που προβλέπεται στους προκείμενους όρους και προϋποθέσεις, καθίσταται άκυρη.

 

Άρθρο 4: Δώρα

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα δοθεί το ποσό των 10.000 ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ) που  μοιράζεται εξ ημισείας ανάμεσα στον αποστολέα και στον λήπτη αποστολής και παραλαβής χρημάτων η οποία πραγματοποιείται απο και σε μία από τις χώρες που εμπίπτουν στις επιλέξιμες για το παιχνίδι συναλλαγές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.

Το ποσό των 10 000 ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

Ο αποστολέας τις χρηματικής συναλλαγής από Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα ή  Κύπρο όπως θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα λάβει μία προπληρωμένη τραπεζική κάρτα (ως προπληρωμένη τραπεζική κάρτα νοείται ένα μέσο πληρωμής που προέρχεται από χρεωστική κάρτα και δεν έχει καμία σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου). Στην κάρτα αυτή θα πιστωθεί το ποσό των 5000 ΕΥΡΩ (πέντε χιλιάδες ευρώ).

Η προμήθεια της προπληρωμένης κάρτας γίνεται μέσω της διεύθυνσης: https://www.rybbon.net/. Οι όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της I-Can Services.

Ο παραλήπτης της χρηματικής αποστολής που διενεργήθηκε από τον ως άνω αποστολέα προς μία εκ των προαναφερθεισών χωρών θα λάβει δώρο ύψους 5.000 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) το οποίο θα αποδοθεί εξίσου σε μορφή προπληρωμένης κάρτας εφόσον αυτός ο τρόπος πληρωμής υφίσταται ως διαθέσιμος στην χώρα λήψης της συναλλαγής ή διαφορετικά σε μορφή δωροεπιταγών, οι οποίες θα δαπανηθουν σύμφωνα με τις ισχύουσες σε τοπικό επίπεδο νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

Άρθρο 5: Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών του Διαγωνισμού

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Μετά το τέλος της Προωθητικής Περιόδου, οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες της MoneyGram θα συγκεντρώσουν όλες τις συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο αυτή από τα φυσικά δίκτυα των χωρών αποστολής (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα και  Κύπρο) και στις 02/05/2022 και θα κληρώσουν μια συναλλαγή από τις χώρες αυτές.

 

Άρθρο 6: Ενημέρωση νικητών / επικοινωνία

Σε συνέχεια της κλήρωσης και δεδομένου ότι η MoneyGram έχει στην κατοχή της τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των προσώπων που πραγματοποίησαν συναλλαγές στο φυσικό της δίκτυο, θα ενημερώσει τον νικητή αποστολέα, αρχικά  με τηλεφωνική επικοινωνία και ακολούθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένου ότι ένα εξ αυτών των στοιχείων (αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι απαιτούμενο κατά τη διαδικασία αποστολής μιας συναλλαγής.

Ο νικητής αποστολέας αφού έρθει σε επικοινωνία με την Διοργανώτρια Εταιρεία, πρέπει να γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη της αποστολής, για επαλήθευση από το τεχνικό προσωπικό της MoneyGram, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επιλεξιμότητα του παραλήπτη για να κερδίσει το δώρο των 5.000 ευρώ.

Ο αποστολέας πρέπει να ενθαρρύνει τον παραλήπτη να επικοινωνήσει με τη MoneyGram εντός επτά ημερών από την ανακοίνωση του νικητή για να επιβεβαιώσει την παρουσία του και, ιδίως, να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραλαβή του βραβείου του. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη MoneyGram international στο :

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@i-canservices.com

Τηλεφωνικά  στο : +33 1 45 25 07 08

Ο νικητής της συναλλαγής, μόλις οριστεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη MoneyGram σε ένα από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται πιο πσνω, για να δηλώσει την ύπαρξή του και να διαβιβάσει τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μόλις παραληφθούν τα τελευταία, το προσωπικό της MoneyGram θα επικοινωνήσει με τον νικητή για να επιβεβαιώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή του βραβείου.

Η δήλωση σωστών στοιχείων επικοινωνίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αδυναμία  συμμετέχοντα να λάβει το βραβείο λόγω λανθασμένων ή ελλιπών δηλοθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση μη λήψης απάντησης εντός 24 ωρών, κληρώνεται άλλο άτομο, μέχρι εξαντλήσεως των συμετεχόντων.

 

Άρθρο 7: Όροι Παράδοσης και Παραλαβής Δώρων

Οι νικητές αποδέχονται ότι παραλαμβάνουν τα δώρα ως έχουν χωρίς δυνατότητα ανταλλαγής αυτών, ιδίως με χρήματα, άλλα δώρα ή υπηρεσίες κάθε είδουςούτε δύνται να μεταβιβασθούν σε τρίτα πρόσωπα. Ομοίως, τα δώρα δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο αιτημάτων αποζημίωσης.

Οι νικητές θα παραλάβουν τα δωρα τους αυτοπροσώπως ή στη φυσική τους διεύθυνση, την οποία θα έχουν γνωστοποιήσει και επιβεβαιώσει στην ομάδα της MoneyGram κατά την επικοινωνία τους όταν αναδειχθούν νικητές.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση συνδρομής περιστάσεων εκτός της σφαίρας ελέγχου της, σε σχέση ιδίως με τους προμηθευτές της ή με απρόβλεπτες καταστάσεις, να αντικαταστήσει τα δώρα που προβλέπονται με δώρα  ισοδύναμης αξίας. Ο νικητής θα ενημερωθεί για τις ενδεχόμενες αλλαγές.

Άρθρο 8: Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων

Στο πλάισιο της διενέργειας του διαγωνισμού,  η Διοργανώτρια Εταιρεία αναλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και η ενημέρωση τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.

Η MoneyGram ορίζεται ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη MoneyGram μέσω του privacyprogramoffice@moneygram.com. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμες παρακάτω σε αυτή τη σελίδα, στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι συμμετέχοντες μπορούν, στα πλαίσια του θεμιτού, να αντιτάσσονται στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν στη χρήση των δεδομένων τους για εμπορικούς διαφημιστικούς σκοπούς, πέραν της συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό, το οποίο δικαίωμα δύνανται να ασκούν αμέσως μετά την καταχώριση της συμμετοχής τους, απευθυνόμενοι γραπτώς στην Διοργανώτρια Εταιρεία στην διεύθυνση του άρθρου 1 ή στέλνοντας email στο privacyprogramoffice@moneygram.com.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του γαλλικού Νόμου Περί Προστασίας Δεδομένων  και με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (RGPD), όλοι οι συμμετέχοντες έχουν  δικαίωμά πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίταξης στην επεξεργασία  καθώς και το δικαίωμά ανάκλησης δοθείσας συγκατάθεσης,  απευθυνόμενοι εγγράφως στην Διοργανώτρια Εταιρεία  στην διεύθυνση του άρθρου 1 ή στέλνοντας email στο privacyprogramoffice@moneygram.com.


Άρθρο 9: Κατάθεση των όρων και Προϋποθέσεων του Διαγωνισμού / Δημοσιότητα

Οι όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού κατατίθεται στο Συμβολαιογραφικό Γραφείο « SELARL ACTA – PIERSON et ASSOCIES», με έδρα στη 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Οι όροι και προϋποθέσεις θα διατίθονται για ενημέρωση στον διαδικτυακό τόπο https://i-canservices.com/moneygram-ramadan-cyprus/

Είναι επίσης διαθέσιμοι προς αποστολή χωρίς επιβάρυνση κατόπιν σχετικού αιτήματος στην Διοργανώτρια Εταιρεία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα παράτασης, σύντμησης, τροποποίησης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, ιδίως σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης.


Άρθρο 10: Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου των στοιχείων που απαρτίζουν τον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων. Το σύνολο των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, κειμένων, βίντεο και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων αναπαραγόμενων στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού , καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων, ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία των κατόχων τους και προστατεύονται ως τέτοια από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή των αναφερόμενων άυλων αγαθών χωρίς σχετική εξουσιοδότηση διώκεται ποινικά.

 

Άρθρο 11: Ευθύνη Διοργανώτριας

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων κείμενων εκτός της σφαίρας ελέγχου της.

 Η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για καθυστερήσεις, απώλειες, κλοπές, φθορές στην αλληλογραφία, έλλειψη αναγνωσιμότητας των γραμματοσήμων λόγω των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης δεν φέρει ευθύνη και ούτε δύναται να εναχθεί εάν ανακύψουν γεγονότα που φέρουν χαρακτηριστικά ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κ.λπ.) και έχουν ως συνέπεια εν μέρει ή εν όλω την αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό ή/και την αδυναμία παραλαβής των δώρων από τους νικητές.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες τους απαλλάσσονται σε κάθε περίπτωση από ευθύνη για κάθε περιστατικό  σχετιζόμενο με την χρήση των δώρων μετά την παράδοσή αυτών στους νικητές.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η Διοργανώτρια Εταιρεία, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες τους απαλλάσσονται σε κάθε περίπτωση από την ευθύνη για κλοπή ή απώλεια των δώρων μετά  την απονομή τους τους δικαιούχους. Τυχόν επιπρόσθετα κόστη για την παραλαβή των δώρων βαρύνουν αποκλειστικά τους δικαιούχους αυτών.

Άρθρο 12: Ισχύς Αποδεικτικών Μέσων

Με ρητή συμφωνία μεταξύ των συμμετέχοντων και της Διοργανώτριας Εταιρείας, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα αρχεία αυτών φέρουν πλήρη αποδεικτική δύναμη.

Τα μηχανογραφημένα μητρώα που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπιστίας, έχουν αποδεικτική ισχύ για τις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ αυτής και των συμμετεχόντων.

Ως εκ τούτου, εκτός από την περίπτωση πρόδηλου σφάλματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία βασίζεται, για την απόδειξη οποιασδήποτε πράξης, γεγονότος ή παράλειψης, σε προγράμματα, δεδομένα, αρχεία, εγγραφές, πράξεις και άλλα στοιχεία (όπως εκθέσεις προόδου ή άλλες δηλώσεις) μηχανογραφικής ή ηλεκτρονικής φύσης ή σε μηχανογραφική ή ηλεκτρονική μορφή ή μέσο, τα οποία συντάσσονται, λαμβάνονται ή αποθηκεύονται άμεσα ή έμμεσα από την Διοργανώτρια Εταιρεία, ιδίως στα πληροφοριακά της συστήματα.

Τα ως άνω στοιχεία φέρουν πλήρη αποδεικτική ισχύ κατά την προσκόμισή τους από την Διοργανώτρια Εταιρεία σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλης φύσεως διαδικασία, ενώ καθίστανται αποδεκτά, έγκυρα και αντιτάξιμα μεταξύ των μερών με τον ίδιο τρόπο, υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια αποδεικτική δύναμη όπως κάθε έγγραφο που καταρτίζεται, λαμβάνεται ή διατηρείται εγγράφως.

Κάθε ενέργεια που διενεργείται με την χρήση της ονομασίας ταυτοποίησης και του κωδικού που χορηγούνται στον συμμετέχοντα κατά την εγγραφή του,  τεκμαίρεται αμάχητα ότι διενεργείται με αποκλειστική του ευθύνη.

Άρθρο 13 : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Τρόπος Επίλυσης Διάφορων  – Παραγραφή Αξιώσεων

Ο εν λόγω όροι και προϋποθέσεις διέπονται στο σύνολό τους από το γαλλικό δίκαιο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται χωρίς δικαίωμα εναντίωσης για κάθε ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων. Ουδεμία αξίωση θα γίνεται δεκτή, ιδίως όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα της κλήρωσης, τα δώρα ή την παραλαβή τους, μετά την εκπνοή ενός μήνα από την λήξη του διαγωνισμού.

Οι αξιώσεις  προς την Διοργανώτρια Εταιρεία ασκούνται αποκλειστικά σε διάστημα ενός μήνα από τη λήξη του διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή του χρονικού αυτού διαστήματος, καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή.Ειδοποίηση απορρήτου για τους συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια Ramadan MoneyGram

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, είναι η MoneyGram Payment Systems, Inc. με έδρα 1550 Utica Avenue South, Suite 100 M/S MIN-8020, Minneapolis MN 55416, ΗΠΑ (“MoneyGram”).

Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων καταγράφονται και χρησιμοποιούνται από την MoneyGram για να καταγραφεί η συμμετοχή τους και να καταστεί δυνατή η απονομή των δώρων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση:

  • συμβατική αναγκαιότητα για την εκτέλεση σύμβασης, κανόνες του διαγωνισμού Ramadan MoneyGram Promotion στον οποίο συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, επικοινωνία και διανομή των βραβείων στους νικητές (άρθρο 6.1.β του ΓΚΠΔ),

Εάν ο συμμετέχων είναι πελάτης της MoneyGram:

  • Έννομο συμφέρον για την προώθηση των προϊόντων και του εμπορικού σήματος της MoneyGram (άρθρο 6.1.στ του ΓΚΠΔ),
  • συγκατάθεση για μάρκετινγκ της MoneyGram (άρθρο 6.1.α του ΓΚΠΔ) – εάν ο συμμετέχων συμφώνησε για επικοινωνία μάρκετινγκ.

Η MoneyGram έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της διεύθυνσης dpo.moneygram@twobirds.com.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με την MoneyGram μέσω του privacyprogramoffice@moneygram.com.

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποθηκευτούν μέχρι την κλήρωση του βραβείου 16/05/2022.

Η MoneyGram διαβιβάζει τις πληροφορίες των συμμετεχόντων στις ακόλουθες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας: (i) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ii) Μεξικό, (iii) Ινδονησία, (iv) Σαουδική Αραβία, (v) Σαγκάη, (vi) Βραζιλία, (vii) Πουέρτο Ρίκο, (viii) Ινδονησία, (ix) Τουρκία, (x) Σιγκαπούρη, (xi) Κίνα, (xii) Φιλιππίνες, (xii) Μαλαισία, (xiv) Ουκρανία, (xv) Ντουμπάι, (xvi) Μαρόκο, (xvii) Ινδία, (xviii) Νότια Αφρική, (xix) Νιγηρία, (xx) Αυστραλία, (xxi) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για αντίγραφο των κατάλληλων εγγυήσεων, παρακαλείστε να γράψετε στο privacyprogramoffice@moneygram.com.

Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας στις ακόλουθες χώρες για τις οποίες υπάρχει απόφαση επάρκειας: (i) Ελβετία- (ii) Καναδάς- (iii) Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συμμετέχοντες μπορούν, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που κοινοποιούνται στο πλαίσιο των εκστρατειών αυτών. Έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν στη χρήση των δεδομένων τους για σκοπούς εμπορικής αναζήτησης, εκτός της συμμετοχής τους στον παρόντα διαγωνισμό, το οποίο μπορούν να ασκήσουν αμέσως μετά την καταγραφή της συμμετοχής τους, απευθυνόμενοι εγγράφως στην MoneyGram.

Άλλα δικαιώματα

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα,
  • Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων εάν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 16 ΓΚΠΔ πληρούνται,
  • Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων εάν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 17 ΓΚΠΔ πληρούνται,
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων εάν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 20 ΓΚΠΔ πληρούνται,
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή,
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή εάν ο συμμετέχων πιστεύει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.